Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
0.00  s DPH
  • Zobraziť

Prvouka 2 a MetodikaPRVOUKA pre 2. ročník základnej školy

 

(formát A4, väzba V1 laminát, plnofarebná tlač, rozsah 80 tlač. strán) 

 

Pracovná učebnica
prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.


            Pracovná učebnica prvouky pre druhý ročník základnej školy je spracovaná podľa inovovaného ŠVP. Učivo je zaradené do dvoch hlavných vzdelávacích oblastí: Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Je to pracovná učebnica – žiaci do nej píšu a kreslia.

Učebnica má prehľadnú štruktúru. Orientáciu uľahčuje farebné odlíšenie tematických celkov. Na každej strane je názov tematického celku a názov témy. Každá téma obsahuje  krátky odborný text, ktorý podporuje učenie sa žiaka i v domácom prostredí. Text je primeraný pre danú vekovú kategóriu. V učebnici sa nachádzajú úlohy, otázky a námety na projekty, pokusy, pozorovania. Na konci témy je zaradená časť Čo sme sa naučili, ktorá pomáha v kompletizácii učiva a v orientácii v prebranom texte.

Učebnica má bohatý grafický a ilustračný materiál, ktorý tvoria kresby, obrázky, fotografie. V centre kresbovej výbavy učebnice je komiksová kresba, ktorá je základom práce s tzv. pojmovými komiksami. Komiksová kresba je postavená na dvoch ústredných postavách – Adamovi a Janke – žiakoch 2. ročníka základnej školy. Spolu s nimi sa objavujú aj ďalšie postavy z ich okolia. Komiksová kresba je do textu začleňovaná tak, aby podnecovala k diskusii a uvažovaniu, čo stimuluje vedecké myslenie žiakov, pričom je založená na vysvetľovaní reálnych dejov v bežných situáciách. Tento typ kresby pomáha žiakom s poruchami učenia rýchlo sa orientovať v texte, a tak vytvára optimálne prostredie modernej inkluzívne vedenej školskej triedy.

Sprístupňovanie nových vedomostí prostredníctvom vlastných pozorovaní a realizáciou jednoduchých pokusov rozvíja poznávacie procesy a spôsobilosti žiakov. Žiaci nie sú pasívni prijímatelia informácií, ale naopak, stávajú sa aktívnymi tvorcami nových téz a majú priestor analyzovať ich aj vo vlastnom poznávacom procese. Získavajú skúsenosti, ktoré sú základom ich učenia.

Koncepcia učebnice je postavená tak, aby s ňou vedeli pracovať aj žiaci so špecifickými poruchami učenia, ale aj nadané deti. Obsah logicky nadväzuje, zachováva sa jeho postupnosť, prihliada sa na vekové osobitosti žiakov. Sú v ňom vhodne zakomponované prvky zdravotnej a environmentálnej výchovy.

  

 

Környezetismeret az alapiskola 2. osztálya számára 
(formát A4, väzba V1 laminát, plnofarebná tlač, rozsah 80 tlač. strán)
(A tankönyv A4 formátumú, laminált V1 kötésű, színes kiadvány, terjedelme 80 oldal)

 


 

 

A jóváhagyási folyamaton átesett munkáltató tankönyvet a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma besorolta az ajánlott módszertani segédeszközök jegyzékébe.


A Környezetismeret az alapiskola 2. osztálya számára című munkáltató tanköny az új állami művelődési programra támaszkodik. A kiadvány egy munkáltató tankönyv: a tanulók írnak és rajzolnak bele.

A tankönyv szerkezete jól áttekinthető, tananyagát két fő tanegységbe (Az ember és a természet, Az ember és a társadalom) soroltuk. A könnyebb tájékozódás érdekében a tanegységeket színnel is megkülönböztettük. Minden oldalon feltüntettük a tanegység és az adott témakör megnevezését. A témakörök rövid ismertető szöveggel kezdődnek, melyek megkönnyítik a tanulók otthoni munkáját. A szövegfeldolgozás megfelel a tanulók életkorának. A tankönyv feladatokat, kérdéseket, projektmunkákhoz való ötleteket, kísérleteket és megfigyeléseket tartalmaz. A témakört Összefoglaló zárja, amely nevéből adódóan összefoglalja a témakört, és segít az átvett tananyagban való tájékozódásban.

A tankönyv gazdag képanyaggal, rajzokkal, fényképekkel rendelkezik. A rajzolt rész alapját a „párbeszédrajzok” képezik, melyek segítségével a tanulók az új fogalmakkal játékos formában ismerkednek meg. A párbeszédrajzok két főszereplője a másodikos Jutka és Ádám. Rajtuk kívül néhány további szereplő is megjelenik a környezetükből. A párbeszédrajzokat úgy építettük a szövegbe, hogy a tanulókat a párbeszédre és mérlegelésre ösztönözzék, így fejlesztve a tudományos gondolkodásmódjukat. A rajzok a hétköznapi helyzetekben előforduló folyamatok megmagyarázására fektetik a hangsúlyt. Elősegítik a nehezen tanuló gyerekek gyors tájékozódását a szövegben, és megfelelő környezetet teremtenek az inkluzív osztályirányításhoz.

Az önálló megfigyelésekkel, egyszerű kísérletek elvégzésével alátámasztott ismeretszerzés fejleszti a tanulók megismerési folyamatait és képességeit. A tanulókat nem tekinthetjük az ismeretek passzív elsajátítóinak, az új tételek aktív alkotói lesznek, amelyeket az ismeretszerzés folyamán elemezhetnek, analizálhatnak. Így olyan tapasztalatokra tesznek szert, melyek tanulási módszerük alapjaivá válnak.
 

A tankönyv felépítése lehetővé teszi, hogy tanulási nehézségekkel küszködő és tehetséges tanulók egyaránt használhassák. A tartalom logikus, folyamatosan épülő, a tanulók életkorára szabott. Megfelelő módon tartalmaz egészség- és környezetvédelmi ismereteket is.


KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 50227 225, e-mail: spn@spn.sk

JavaScript musí být povolen